Katapady Vishwanatha Kshetra

Seva Deity Price () Action
Karthika Pooja Lord Vishwanatha 10 Book
Kumkumarchane Lord Vishwanatha 10 Book
Karpura Arathi Lord Vishwanatha 10 Book
Pancha Kajjaya Lord Vishwanatha 10 Book
Rudhra Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Eshwara Pooja Lord Vishwanatha 40 Book
Guru Pooja Lord Vishwanatha 40 Book
Vishnu Pooja Lord Vishwanatha 40 Book
Subramanya Pooja Lord Vishwanatha 40 Book
Panchambritha Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Kshera Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Thaila Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Shanka Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Ganapathi Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Subramanya Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Krishna Abhisheka Lord Vishwanatha 40 Book
Mruthyunjaya Japa Lord Vishwanatha 40 Book
Ashthotara Pooja Lord Vishwanatha 40 Book
Devara Sahasthra Nama Pooja Lord Vishwanatha 40 Book
Bilvapathre Archane Lord Vishwanatha 40 Book
Kalasha Snana Lord Vishwanatha 50 Book
Naaga Thanu Seve Lord Vishwanatha 25 Book
Naaga Thambhila Seve Lord Vishwanatha 50 Book
Devi Pooja Lord Vishwanatha 51 Book
Devi Pushpa Alankara Lord Vishwanatha 501 Book
Devi Maha Pooja Lord Vishwanatha 1,001 Book
Swayamvara Pooja Lord Vishwanatha 250 Book
Durga Namaskara Pooja Lord Vishwanatha 51 Book
Satyanarayana Pooja Lord Vishwanatha 250 Book
Shani Pooja Lord Vishwanatha 250 Book
Maha Rudhra Abhisheka Lord Vishwanatha 501 Book
Appa Seve Lord Vishwanatha 500 Book
Modaka Pooja Lord Vishwanatha 500 Book
Mruthyunjaya Homa Lord Vishwanatha 251 Book
Sudharshana Homa Lord Vishwanatha 251 Book
Shanthi Homa Lord Vishwanatha 250 Book
Ashlesha Bali Lord Vishwanatha 501 Book
Shashwatha Pooja Lord Vishwanatha 1,001 Book
One Time Pooja Lord Vishwanatha 501 Book
One Day Pooja Lord Vishwanatha 1,001 Book
Kalkuda Kola Lord Vishwanatha 4,000 Book
Deeparadhana Goddess Durga Devi 1,550 Book
Hoovina Pooja Madyama Kalpa Goddess Durga Devi 660 Book